Lundazi Adoptieplan versie 1 mei 2012

Vestiging:
Kantje 23
5388 XB Nistelrode
Telefoonnummer: 0412 61 23 94


Artikel 1: Definities
Onderstaande begrippen worden in deze algemene voorwaarden aangegeven met een hoofdletter en hebben de volgende betekenis:

 

1.1
Actiepagina: middel van Actievoerder om Online Donatie te ontvangen;

1.2
Actievoerder: natuurlijke- of rechtspersoon die ten behoeve van de Ontvangende Partij donaties ontvangt door gebruikmaking van Techniek voor Communicatie op Afstand van de Ontvangende Partij;

1.3
Afkoelingsperiode: een periode waarbinnen de Gevende Partij van de Overeenkomst kan afzien;

1.4
Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden “Doneren” van Lundazi Adoptieplan zijn onderdeel van de Overeenkomst;

1.5
Dienst(en): diensten die in opdracht van Lundazi-Adoptieplan worden uitgevoerd;

1.6
Donatieformulier: middel om goedkeuring te geven automatisch geld te laten incasseren door de Ontvangende Partij ten behoeve van Ontvangende Partij;

1.7
Gevende Partij: de natuurlijke- of rechtspersoon die een Overeenkomst aangaat met de Ontvangende partij;

1.8
Label: handelsna(a)m(en) of andere identiteit waaronder de Ontvangende Partij mede bekend kan staan;

1.9
Missie: Lundazi-Adoptieplan strijdt voor zoveel mogelijk naar school gaande weeskinderen in Lundazi en Chama. Door het werven van zoveel mogelijk leden streeft onze werkgroep naar een goede lange-termijn-begeleiding van ieder weeskind thuis en binnen het onderwijs.

1.10
Online goedkeuring betalen: het geven van geld op afstand aan de Ontvangende Partij op basis van het goedkeuren van deze Overeenkomst in ruil voor het op de hoogte houden van de ontwikkelingen die Lundazi-Adoptieplan doormaakt met het gedoneerde geld;

1.11
Online Donatie: het geven van geld op afstand aan de Ontvangende Partij op basis van een Overeenkomst;

1.12
Ontvangende Partij: de rechtspersoon Lundazi-Adoptieplan, Partner of Label die op basis van de Overeenkomst en mogelijk tegen betaling Diensten communiceert en uitvoert in opdracht van de Gevende Partij;

1.13
Overeenkomst: de Overeenkomst op Afstand tussen Ontvangende Partij en Gevende Partij;

1.14
Overeenkomst op Afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Ontvangende Partij georganiseerd systeem voor doneren tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

1.15
Partner: de rechtspersoon die gebruik maakt van de Techniek voor Communicatie op Afstand van de Ontvangende Partij;

1.16
Product(en): wijze van doneren die aangeboden wordt op de website van de Ontvangende partij;

1.17
Techniek voor Communicatie op Afstand: techniek die kan worden gebruikt voor het sluiten van een Overeenkomst op Afstand, zonder dat de Gevende Partij en de Ontvangende Partij in dezelfde ruimte zijn samengekomen, middels het Donatieformulier;

Artikel 2: Toepasselijkheid


2.1
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Online Donatie en op Online Betalen aan de Ontvangende partij;

2.2
Voordat de Overeenkomst gesloten kan worden dient de Gevende Partij akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden;

2.3
De Ontvangende Partij behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.


Artikel 3: Rechten Ontvangende Partij

3.1
Online donaties komen volledig ten goede aan de Ontvangende Partij en zij behoudt het recht om de gift te gebruiken binnen Lundazi-Adoptieplan, mits de doelstelling wordt nageleefd.

Artikel 4: Rechten Gevende Partij


4.1
De Gevende Partij kan op basis van de Online Donatie gedurende en na de Afkoelingsperiode geen specifiek doel benoemen voor of rechten ontlenen aan de besteding van de Online Donatie anders dan een besteding die voortvloeit uit de Missie;

4.2
De Gevende Partij heeft een Afkoelingsperiode voor Online Donaties via een Donatieformulier, van 30 kalenderdagen.
Indien niet akkoord met afschrijving kan Gevende Partij binnen 30 kalenderdagen een verzoek tot terugboeking bij bank of Postbank worden ingediend. Intrekking van de machtiging dient tijdig schriftelijk te worden gericht aan:


Lundazi-Adoptieplan
Kantje 23
5388 XB te Nistelrode

 
Artikel 5: Plichten Ontvangende Partij


 
5.1
Ontvangende Partij stelt zich verplicht de inkomsten voortvloeiend uit een Online Donatie te besteden conform de Missie;

5.2
De Ontvangende Partij neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de communicatie op afstand, de elektronische overdracht van data en online donaties en zorgt voor een veilige webomgeving;

Artikel 6: Plichten Gevende Partij


6.1
Om een Overeenkomst te sluiten met Ontvangende Partij moet Gevende Partij minimaal 16 jaren oud zijn. Door het aangaan van een Overeenkomst verklaart de Gevende Partij dat hij aan deze leeftijdsgrens voldoet;

6.2
Gevende Partij die onder de 16 jaren oud is doet een Online Donatie alleen in bijzijn en met goedkeuring van een ouder of voogd;


6.3
Gevende Partij doet alleen online donaties met middelen waarvan hij houder is en waarover hij de zeggenschap heeft;

6.4
Gevende Partij geeft geen valse naam of identiteit op een Donatieformulier


6.5
Gevende Partij neemt kennis van het feit dat bij afwijking van artikel 6.4 Ontvangende Partij altijd aangifte doet bij de politie;